آشی که در دنیای سوم پخته اند: داشتن تعصب و تفرقه و نداشتن همدلی ؟

آشی که در دنیای سوم پخته اند: داشتن تعصب و تفرقه و نداشتن همدلی ؟  اگر شما روزنامه های حتی اینترنتی را بخوانید خیلی روشن متوجه خواهید شد که هرکس در هر موقعیتی ساز خودش را میزند خودش را علامه دهر و عقل کل میداند ودیگران بایست از وی پیروی کنند.  متاسفانه با این وضع دوراه باقی می ماند یا تظاهر و یا کناره گیری؟  زیرا تعصبهای کور غیر علمی همراه با تمامیت خواهی و نداشتن دید وسیع علمی و اجتماعی باعث میشود که ما به مشگل هایی برخورد کنیم. جوانی که تحت تاثیر چند شیاد و یا متعصب های بی ریشه قرار گرفته است چشمان خود را بر روی همه مشگل ها و همه کمبودها می بندد و تنها به یک موضوع فکر میکند. نمونه هایش را در اجتماع می بینید  پاشیدن اسید به چهره دختری که حاضر نیست با او باشد  کشتن دختر دیگری در روی پل که از او فرمانبرداری نمی کند و شاید هزاران اتفاق نظیر این در کشورهای دنیای سوم که تمامی آنها ثمره جهل  خود خواهی تمامیت طلبی است و هیچکس این جوانان را به نسبی بودن معیارها متوجه نمی سازد باحتمال برای اینکه منافع غارتگران در همین داشتن تعصبهای کور و تمامیت خواهی ها و عقل کل بودنها جوانان ماست؟  ما مشگلهای اصلی را کنار گذاشته ایم و تنها به تظاهر جانماز آبکشی و موضوعهای فرعی  می پردازیم.

 حسادت  و نداشتن حس همکاری و کارهای گروهی تنها به فکر منافع خصوصی و آنی بودن نیز بر این مشگل ها افزون میگردد.  ما بدون در نظر گرفتن شرایط و محیط و نوع تربیت و معیار ها به دیگران می تازیم  و دیگران را محکوم وخود را حاکم فرض میکنیم و عقلهای کل؟ برای روشن شدن مطلب برایتان چند مثال می نویسم.  در کشورهای ما متاسفانه به علت نداشتن دانشگاه ها و مدرسه های فنی و علمی کافی و نیز کمبود کار بسیاری از جوانان ما فکر میکنندکه میتوانند در سراب آمریک و یا اروپ مشگل های کشورهای خود را نداشته باشند.   شاید اگر کشورهای ما رهبران دلسوز و مدبر و مدیر میداشت بسیاری از مشگل ها تا کنون حل شده بود ولی متاسفانه همان خود خواهی و تمامیت طلبی که در نزد ما در فقیر و غنی بی دین و با دین نهادینه شده است اجازه نمیدهد که ما هم کشورهایی پیشرفته تر داشته باشیم  باز البته انتقاد کاری آسان تر از کار کردن است.  باحتمال رهبران هم با مشگل ها و مسایلی درگیر هستند که توان آنان را می برد حتی اگر مردمی و دلسوز باشند؟  آنچه بیشتر من متوجه شده باشم و شاید خیلی هاهم به آن برخورد کرده باشند این است که ما همه چیز را از دید خود و بطور مطلق می بینیم. ادیان الهی هم عوض اینکه برای رهایی ما بخدمت گرفته شوند بیشتر بر این اختلاف ها توسط شیادان دینی بکار گرفته میشوند و بر آتش تفرقه و ظلم می دمند.  وما اگر بخواهیم خودمان باشیم ممکن است منفور عده ای شویم؟

  اگر دقت کنید که جوانان ما که به غرب و یا شرق هم برای فرار از کمبود ها میروند دچار مسایلی دیگری هستند که آنان را تامرز خودکشی هدایت می نماید.  نمونه اعلان شده اش خودکشی فرزندان شاه ایران است که با داشتن هیچگونه عیب ونقصی از لحاط بدنی و یا حتی تحصیلی و باداشتن امکان هایی بیشتر از هر نفر دیگر خود را از بین برده پرپر گردیدند.  حالا به فریاد آن جوانی که نه  پول کافی دارد  نه هوش سرشار و نه زیبایی چندان برسید که بایست با چه مسایلی درگیری داشته باشد.  و راه بازگشت ها هم بر روی بسیاری از آن بسته است  خود کشی چندین دانشجوی بسیار موفق من که از بهترین دانشگاههای اورپا و یا آمریکا نیز فارغ تحصیل شده بودند بایست زنگ خطری باشد که ما باید به آن گوش کنیم.  شاید حدود چهل میلیون از مردم نخبه و یا تحصیکرده دانشگاهی کشورهای دنیای سوم  در کشورهای غرب و شرق به دریوزگی آمده اند. اگر آن تعداد بسیار باهوش و بسیار ثروتمند را کنار بگذاریم بقیه کم بیش با مشگل هایی دست پنجه نرم میکنند.  مثال دیگرش خودکشی صادق هدایت نویسنده توانایی است که با برخورد احتمالی با همین مشگلها به زندگی خود خاتمه داد درحالیکه خواهر همسر نخست وزیر ایران بود و خانواده ای سرشناس داشت.   اگر به این چهل میلیون آواره به دریوزگی آمده کشورهای دنیای سوم که نظیر آن جوانان ایرانی هستند که در یونان دهان هایشان را دوخته بودند ویا مردم و هم میهنان افغانی که در پارکهای یونان زندگی میکنند و توسط ملی گرایان افراطی یونان مورد ضرب شتم قرار میگیرند تا شلیک تیر به چهره دیگری در آمریکا و… را مورد نظر قرار دهیم شاید بعد این مشگل روشن شود.  حتی دانش آموخته گان موفقی در کشورهای دنیای سوم که به سبب تمامیت خواهی دیگران مجبور به کوچ شده اند نیز دردناک است.  این دیگر افسانه نیست که ما شاید همان حدود چهل میلیون نفر از جوانان کشورهای دنیای سوم را به اعتیاد کشانیده ایم و اگر جمعیت بیکاران را نیز حدود چهل میلیون دیگر بگیریم و گرسنه گان و بیماران را هم به آنان اضافه کنیم درصد بالایی از مردمان کشورهایمان با محرومیت و ظلم روبرو هستند.

  اینها دیگر افسانه نیستند که کودکان خیابانی ما تعدادی بسیار بالا هستند  زنان ودختران ما که خود سوزی میکنند نیز شمار اندکی نیستند.  فساد فحشا و رشوه خواری هم مرضی همه گیر دارد میشود  خودارضایی جوانانی که امکان ازدواج ندارند نیز مشگلی بزرگ است که با پرخاشگری آنان آغار میشود و این امیال سرکوفته شان شاید آنان را تا حد جنون و کشت کشتار سوق دهد. آنان که شجاعت دارند مستقیم با دستگاه روبرو شده به مبارزه می پردازند  یا کشته میشوند یا به زندان میروند ویا فراری میگردند و آنان که این شجاعت را ندارند پدر و مادر بیچاره را مورد حمله قرار میدهند و آنان را به زور وادار میکنند که راهی که آنان میخواهند بروند ولو اینکه اشتباه باشد.  شاید رشوه خواری و گرفتن پولهای غیر قانونی که متاسفانه اکنون نهادینه شده است راهی زورکی باشد که به بسیاری از آنان تحمیل شده است.  در این راه شیادان مکتب های اجتماعی نظیر کمونیست و یا کاپیتالیست و یا شیادان مذهبی نیز به آتش این مشگل ها دامن میزنند.    سرکوب غیر طبیعی آرزوهای عشقی و جنسی نیز مشگل دیگری است که به ما تحمیل شده است  و این سرکوب همانطور که گفته بودم تا حد جنون ممکن است پیشرفت نماید  در هنگامیکه در دانشگاه درس میدادم بسیاری از دانشجویان بمن دوستانه میگفتند که از همبستری با همسرشان نفرت دارند؟ 

 و از هم بستری با آنان خود داری میکنند.  حالا جوانانی هستند که درتحت تاثیر همین فشارهای به پرخاش گری و نفرت پراکنی دست میزنند.  اگر ما بخواهیم آن دسته از مردم سالم آمریکا و اروپا و نوع زندگی آنان را با مردم کشور خود مقایسه کنیم شاید راهی برای بیرون آمدن از بسیاری از مشگلهای ما باشد  اول آزادی انتخاب  که هرکسی بخواهد مثلا حجاب داشته باشد و هرکسی که نخواهد نداشته باشد  همانطوریکه ما میدانیم در کلیسا ها اوضاع بکلی فرق کرده است  از نور زیبایب موسیقی کر و آوازهای دسته جمعی  پوشیدن لباسهای زیبا استفاده میشود و زن مرد در کنار هم به دعا و مناجات مشغول میشوند  آیا بهتر نیست که مسجدها هم از این نظریه استفاده کنند و اجازه بدهند که دختران همراه پدرانشان و مادران همراه پسرانشان به مسجد بروند وروی صندلی  بنشینند و از گفتارهای علما و فضلا استفاده کنند؟  یادم هست که یک پدر آلمانی به پسرش میگفت سیگار نکش  ولی اگر تصمیم گرفته ای که بکشی آن کار را پنهانی نکن.  خودتان میدانید که امیال جنسی در جوانان بسیار شدید است و سرکوب آن عملی نمی باشد  و جوان را به راه های بسیار بدتر می کشاند.  خود ارضایی  هم جنس بازی   بکار گرفتن حیوانان  و یا حتی تجاوز به کودکان و افراد مثلا محرم از مشگل هایی هست که در پی آن ممکن است نمودار گردد پس آیا بهتر نیست که زنان و مردان چنانچه مایل باشند با هم معاشرت های سالم داشته باشند تاهم راحت تر بتوانند همسر آینده خود را پیدا کنند و هم از مسایل جنبی درامان باشند. 

  جوانی که شنای پدری با دخترش را در استخر محکوم می کند و دختر را برهنه می خواند در حالیکه مایو یک پارچه پوشیده است نیز یک نگاه افراطی است که مردان بجای پاک کردن افکار و نگاه خود ترجیح میدهند زنان ودختران را محدود کرده آنان را به کیسه هایی نظیر برقعه بفرستند.  زنان هم مانند مردان انسان هستند و باید شرایطی مساوی داشته باشند.  همین جوان اگر در خانواده ای مثلا بی دین به دنیا آمده بود مسلم است که یک بی دین افراطی بود در صورتیکه همانطور که گفتم معیار ها متفاوت است و ما نبایست معیار خود را به دیگران تحمیل کنیم.  تازه حتی از دین اسلام هم برداشتهایی متفاوت انجام شده است و این درست نیست که برداشت ما درست و برداشت دیگران اشتباه باشد. و این نوع جوانان چشمان خود را به روی مشگلات اصلی بسته اندو تنها به یک نقطه خیره شده اند و آن هم نگاه همراه با شهوت به زنان ودختران مایو پوش است که آنان را برهنه می نامند و تنها فکر خود را ارج می نهند در صورتیکه مثلا از دین اسلام سعدی  یا حافظ  مولانا و عطار   ابن سینا و منوچهری برداشت های مترقی داشته اند و دیگران برداشتهای ساده لوحانه  یک زن زن است و زیباست و تحریک کننده حتی اگر در برقه و چادر پنهانش کنید.  اکنون هم افکار تند بی دینی و مقصر دانستن دین در بین بسیاری از جوانان ما رخنه کرده است و فکر میکنند تمامی مشگل ها بر گرده دینها الهی هست . در صورتیکه مشگل در خود خواهی ما   جهل ما نادانی ما  نداشتن مطالعه کافی ما  خود پسندی های ما  تمامیت طلبی های خودماست و عقب افتادگی ما محصول همان تربیت ناقص ماست و به اصل دین کاری ندارد. 

  آنچه که مسلم است استعمار بین المللی و استحمار وابسته به آن از این تعصبها و تمامیت طلبی ها و از این جهل ها و دید های کوتاه بین سو استفاده کرده جوانان مارا برعلیه همدیگر آرایش داده به دست آنان تفنگ و گلوله میدهند تا به کشتار هم بپردازند و صحنه برای غارتگریهای آنان باز باشد  دیکتاتور هایی ابله و خود خواه و تمامیت طلب را برگرده ملت های سواره میکنند و از آنان حمایت میکنند تا مردم را در غفلت و نادانی غرق نمایند تا با تفرقه بتوانند براحتی ثروتهای ملی مارا همراه با همان پادوهای وابسته خود غارت کنند. مشگل های اصلی را به حاشه میرانند مثل نداشتن کار و امکان تحصیل و غارت فساد ودزدی و بچه بازی خود سوزی زنان و… یک مشت جوان خود ارضا را تحریک میکنند و مغز آنان را پر از شهوت میکنند تا بهرکه و بهر کس تنها با نگاه شهوانی بنگرند و همه مردم را با دیده بیمار گونه نگاه کنند. زن را برای آنان از حالت یک دوست یک خواهر بیرون می شکند و تنها بصورت یک محرک شهوانی نشان میدهند که بایست خود را بپوشاند تا ایشان تحریک نشده به خود ارضایی زنی بیشتری ادامه ندهند؟  حالا اگر همین جوان مثلا مقدس خود ارضا در خانواده ای بی دین به دینا آمده بود چه بود؟ به امید روزی که عشق و محبت کار و تلاش دوستی و علم جایگزی این مشگل ها بشود و ما به رهبران واقعی خود نظیر مولوی بلخی  سعدی  حافظ تاسی کنیم  نه دنباله رو شیادانی باشیم که منافع ابر قدرتهای فاسد را رهبری میکنند و آب به آسیاب دشمنان خود بریزیم که میخواهند اسلحه های خود مواد مخدر خود مواد منفجره خود را با قیمتهای خون ما بما بفروشند وشرکتهای چند ملیتی شان تمامی ثروتهای ملی مارا غارت کنند شرکتهای بیمه و شرکتهای غارتگر دیگر. لطفا تمامی مطلب را بخوانید بعد جوابی حکیمانه بدهید شاید بتوانیم به مردمان محروم خود خدمت کنیم و از این نفاق ها تفرقه ها بکاهیم و مبنای علمی داشته باشیم  نه تعصبی و جهلی؟   

 

خداوند زن را زیبا خلق کرد تا مرد از تنهایی بدر آید. حضرت حوا لخت بود حجاب اسلامی نداشت؟ من در اروپا تحصیل کرده ام و خود بخود با فرهنګ اینها آشنایی دارم اینان هم مارا التبه متعصب هایشان شیطان پرست و فاسد می پندازند آیا حق دارند؟ سعی کنید قرآن و کتابهای تمدنی اسلامی را بخوانید و بیشتر مطالعه کنید که ګفته اند ای همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون دورن پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است اګر شما در یک خانواده بودایی بدنیا آمده بودند طوری دیګر بودید آیا اینطور نیست دین اسلام دین فضیلت تقوی پاکی و عفو و بزرګواری است نه دین کشت کشتار و تعصب ها و خرافه ها . زن تنهای وسیله کسب شهوت و خالی شدن آن نیست زن دوست است مهربان است زیبا است کمک است باهنر است حامی است مادر زن مرد برابرند و الطب العلم فرضیه علی کل مسلم و مسلمه ادیان الهی هم همه برای رستګاری بشر آمده اند مثلا چه عیب دارد که دختران ما هم همراه پدرانشان به مسجد بروند و کنار هم بنشینند؟ آیا این یک عمل جنسی است ؟ حضرت علی فرمود فرزند زمان باشید و با علم و دانش بجلو بروید من آنچه شرط بلاغ است با تو میګویم تو خواه از سخنم پند ګیر خواه ملال سعدیا مرد نکونام نمیرد هرګز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند بزرګش نخوانند اهل خرد که نام دیګران را به زشتی برد؟ کمی حافظ مولوی سعدی بخوانید شاید دید وسیع تری بیآبید.

Rohullah Neda

آقایی هیچگاهی در دین مبارک اسلام نیامده که با دختر جوان خود یکجا با تن برهنه در یک حوض آب بازی کنید. آقای فرید راست گفته بود که شما مسلمان گونه ای عیسوی صفت هستید و هیچ فرقی با کفار ندارید. چون حضرت محمد (ص) فرموده است که تعقیب کردن کار هرمردمی در روز قیامت در صف همان مردم می ایستند . پس شما از این مزخرفات و انحراف از دین اسلام دوری جسته و از اسلام اصیل از اسلام چهارده صد سال قبل پیروی کنید نه از آن اسلامی که شما نامیده اید .

البته لخت منظور ایشان با مایو است ؟ بامایو شنای حتی یک تکه لخت حساب میشود

 برهنه یعنی با مایو یک تکه؟

درست است که خداوند (ج ) زن را زیبا آفریده اما زیبائی اش بخاطر به نمایش گذاشتن نیست داشتن شرم و حیاء برای یک زن مسلمان یک امر ضروریست لااقل اگر حجاب اسلامی را رعایت نمیکنید از به نمایش گذاشتن جسم تان بپرهیزید . من هم دراروپا زندگی میکنم اما این اجازه را هرگز به خانواده ام نخواهم داد ، زندگی کردن در بیرون از کشور به این مفهوم نیست که از فرهنگ و دین خود روگردان شوییم من منحیث یک افغان ابراز تاثر میکنم به این افکاری که شما دارید  

استاد: وقتی بزرگ شوی چه میکنی ؟
شاگرد: عروسی

استاد: نخیر منظورم اینست که چی میشوی ؟
شاگرد: داماد

استاد: او ه ه ،منظورم اینست وقتی بزرگ شوی چی حاصل میکنی ؟
شاگرد: زن

استاد: احمق ، وقتی بزرگ شوی برای پدر و مادرت چه میکنی ؟
شاگرد: عروس میگیرم

استاد: لعنتی ، پدر و مادرت در آینده از تو چی میخواهد ؟
شاگرد : نوه استاد!

………

برداشت سیاسی:سی و دوسال هست ما میگیم چی میخوایم ولی

اونا فقط یک چیز میگن…فقط جمله ها فرق کرده

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!