انتشار درخواست یهودکُشی

در روزنامه رسمی کشور که سردبیر آن منتصب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر است:

كيهان و خوانندگان¤

آيا اين حق ما نيست كه در مقابله با عملياتی كه شبكه های تروريستی اسرائيل عليه دانشمندان كشورمان می كنند ما هم افرادی از آن ها را ترور بكنيم. پس چرا اين كار را نمی كنيم.

حسن قمی پور”

به عبارت دیگر؛ تا بحال تروریستهای حماس و حزب الله لبنان که دست پرورده وحوش اسلامیست حاکم بر مال و جان ایرانیان هستند؛ اسرائیلی کُشی نمیکرده و فقط با آنان فالوده شیرازی میخوردند.

آیا انتشار “افرادی از آن ها را ترور کنیم ” در روزنامه رسمی کشور به سردبیری منتصب خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بار حقوقی هر ترور آتی افراد یهودی و اسرائیلی برای نظام پربرکت ندارد؟

آیا تاوان مالی اعمال نفرت انگیز نظام پربرکت از کیسه مردم ایران پرداخت نمیشود؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!