گزارش یک آدم ربایی

یر حسین موسوی در دیدار با فرزندانش به آنان گفت اگر می خواهید از حال و روز کنونی من با خبر شوید کتاب “گزارش یک آدم ربایی” گابریل گارسیا مارکز را بخوانید
در این گزارش کمی در مورد این کتاب صحبت می کنیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!