12ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتی گم شد!

 هزار ميليارد از اختلاس بزرگ به خارج از کشور رفت
روزنامه تهران امروز با اشاره به اختلاس 3هزارميليار تومانی در بانک صادرات نوشت : اگر چه 3هزار ميليارد تومان گشايش اعتبار شده اما تمامی اين رقم بدون وثيقه پرداخت نشده و بررسی ها نشان می دهد 1000 ميليارد تومان از اين رقم با دريافت وثيقه پرداخت شده است و حدود 2 هزار ميليارد تومان از رقم اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!