برای خوشحالی دل ما کارگران شرکت فولادکاویان و به حکم انسانیت،

خواهش و التماس می کنم برای خوشحالی دل ما کارگران شرکت فولادکاویان و به حکم انسانیت، علیرغم گذشت زمان  به هرشکل که میتوانید این خبر را منتشر کنید   حوضچه
ای درشرکت فولاد کاویان  وجود دارد که 9 تن ازهمکاران ما را هرروزسه نفر
به داخل آن می فرستند تا لجن هایی که باعث گرفتگی مسیردفع فاضلاب شده را
بیرون بکشند. تمام وسائل وتجهیزاتی که به آنهاداده می شود چکمه و
دستکش است. این افراد باید درعمق 8 متر که 3 متراول دهانه باز و بدون آب و
لجن و در 5 متر بقیه لجن همراه روغن صنعتی و گازمتان است کار کنند. آنها
اغلب هیچ اطلاعی از فشار و مقدار آب و لجن متراکم شده در سرتاسر لوله
ندارند. لوله هائی که ازهمه شرکت جمع شده وبه این نقطه میرسد وهمچنین
ازخطرمرگی که گازمتان میتواند برایشان ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!