تحصیل ٤٠٠٠ فاطی کماندوی تهران

خبر پیشرفت:

“خانم زهرا راستی مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران گفت: رشد و گسترش حوزه‌های علمیه خواهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحقق یافت و در حال حاضر در تهران ٤٠ مرکز آموزشی حوزوی ویژه خواهران در سطح ٢ و ٣ فعالیت می کند.

٤ هزار طلبه خواهر در دو مقطع سطح ٢ و ٣ تحصیل میکنند و بیش از ٧٥۰ استاد فاضل نیز در مدارس علمیه خواهران مشغول تدریس هستند که بیشتر آنان را خواهران طلبه تحصیل کرده تشکیل می‌دهد.”

٧٥۰ استاد فاضل برای ٤٠٠٠ رأس خواهر در ٤٠ مرکز حوزوی تهران؛ میشود چیزی حدود یک رأس استاد برای ٥ رأس طلبه مادینه.

سئوال:

آیا برای کسب ایندست دانش، این ٤٠٠٠ رأس شهریه میدهند؟

اگر آری، میزان آن چقدر است که از هر ٥ رأس میشود حقوق یک رأس “استاد فاضل” را تأمین کرد؟

آیا این خواهران طلبه پس از فارغ التحصیل شدن و دریافت عمامه؛ همتراز برادران عمامه ای میشوند یا همچنان طبق قانون مدون و جاری در نظام پربرکت مانند همۀ بانوان ایرانزمین نیمه انسان محسوب میگردند؟

آیا زمان تحریم کامل نظام پربرکت نرسیده تا پول مردم ایران هزیته ایندست کارهای مخرب نشود؟

تبریک

پ.ن. در جاهای دیگر هم ایندست خواهران مشغول کسب فیض میباشند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!