اختلاس‌گران خودشان را لو دادند تا اعتماد مردم به نظام از بين برود

روزنامه کيهان در ستون “كيهان و خوانندگان” از قول يکی از خوانندگان (قادری از تهران) نوشت: “با توجه به يادداشت چند روز قبل آقای شريعتمداری در مورد اختلاس ميلياردی از بانک صادرات و اينكه چرا اختلاس‌كنندگان ردپايی از خود برجای گذاشته‌اند، نظرم اين است كه آنها به طور عمد اقدام به جای گذاشتن رد پای خود هستند تا با كشف اين اختلاس به بزرگترين سرمايه نظام كه اعتماد مردم است صدمه وارد شود و اعتماد مردم سلب شود.”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!