خط در خیال: زندگی و آثار سیحون

نام هوشنگ سیحون با هنر ایران در هفت دهه‌اخیر پیوندهای زیادی دارد. آثار او از نقاشی و مجسمه سازی تا طراحی و معماری بی‌شمارند. اما شاید شاخص ترین جلوه‌ کار او، آموزش جمعی از برجسته‌ترین معماران معاصر ایران باشد که خیلی از آن‌ها درک و دلبستگی خودشان به فرهنگ ایران را مدیون کوشش‌های سیحون در سال‌های استادی و ریاست‌اش بر دانشکده‌ هنرهای زیبای دانشگاه تهران می دانند. امین ضرغام چندروزی با هوشنگ سیحون هم‌قدم و هم صحبت شده و حرف‌ها و حکایت‌‌هائی از زندگی او را در فیلمی با عنوان “خط در خیال” برای برنامه تماشا جمع‌آوری کرده است.

http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2011/05/110506_tamasha_seyhoun.shtml

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!