دعوت به بازی نویسندگی

مدتی این مثنوی تاخیر شد، و ما از بازی های گروهی مان غافل شدیم!این بار بازی ما با دفعات قبل تفاوت دارد. در این بازی، چند کلمۀ مستقل ارائه میشوند. ماموریت شما این است که با این کلمات، با هر ترتیبی، یک طرح یا یک قصۀ کوتاه (حداکثر 350 کلمه) بنویسید. لطفا متن خود را در قسمت نظرات در این بلاگ بگذارید. همین. به امید دیدار شما!

کلمات:

پنجره
اجبار
دوچرخه
کوتاه
گرفتار
گوشه
شربت
فیروزه ای
پاکت
شیرین
شاید
قرمز
دیوار
مست
سایه
لبخند
مشت
پیچ
نان
روشن

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!