كشته شدن يك نفر به دست نيروى انتظامى در سردشت

ساعت 4 بامداد مورخ 26/06/90 در روستاى ” هرمز آباد ” شهرستان سردشت يك نفر به نام ” شيرزاد امانى ” 24 ساله متاهل ، اهل روستاى ” هرمز آباد ” بر اثر شليك گلوله نيروى انتظامى كشته شد . به گفته شاهدان عينى ايشان كولبر بوده است .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!