متن سخنرانی مهشید امیرشاهی

تا هنگامی
که نویسندگان
سرزمین من به هر
کلامی در مظان
اتهام کفرگویی
و بدعتگزاری به
سر می برند و با
تنبیهات قرون
وسطایی نفی بلد
شدن و تازیانه
خوردن در ملاء
عام و زندانی شدن
با بزه کاران و
جانیان روبرویند،
در ایران
آزادی
نوشتن

عبارتی
پوچ و بی معناست
.

نویسنده
ای که نباید از
عشق سخن بگوید
محکوم به خودسانسوری ست
. نویسنده
ای که باید از الگویی
خاص پیروی کند
محکوم به مبتذل
گویی ست
.
نویسنده
ای که ناگزیر به
مداحی مذهب و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!