حیدر بابا و خامنه ای

این روزها که ظلم بی امان نظام پربرکت بر فرزندان ایرانزمین در سر تا سر کشور منجمله آذربایجان هر روز بیشتر میشود؛ تشکیلات و شبکۀ تبلیغات خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر این شعر خالق منظومۀ پرآوازۀ “حیدر بابایه سلام (حیدر بابا ) را همزمان دوباره منتشر کرده اند.

اگر شهریار مانده بود، تغییری در آن میداد؟

خلاصه شده در زیر است و همۀ آن در اینجا.

در رکوع و سجــودِ خامنـــه‌ای

من هم از دور ســرنگون دلـــم

خاصه وقتِ قنـوت او کز غیب

دست‌ها می‌شــود ستــون دلــم

او به یک دست و من هزاران دست

بــا وی افشانــم از بطــون دلـم

عرشیان می‌کشند صف به نمـــاز

از درون دل و بــــرون دلــــم

من برونی نیم، خـــدا دانــــد

کاین صـلا خیزد از درون دلم

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!