بی شرف

اگر ننگ مخالفت سی و سه سالۀ وحوش اسلامیست با تحصیل فرزندان ایرانزمین که به دین از ایران برخواستۀ پُر منفعت و بی آزار بهائیت پای بندند کم نبود؛ حالا میشود جدید را هم اضافه کرد.

“بر اساس حکم جدیدی که به تازگی بر روی پرونده مجید توکلی در زندان افزوده شده، وی از حق تحصیل در زندان محروم شده است و در صورت آزادی نیز حق تحصیل در هیچ یک از دانشگاه های کشور را نخواهد داشت.”

به عبارت دیگر؛ به جرم حرف زدن، آن هم حرفهای متین و مستدل که یک ایرانی آزاده در این ویدیو زده؛ به تریش قبای خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر برخورده و اسیر گشته و مادام العمر، تا آخرین لحظه زندگی، هم از تحصیل محروم شده است.

آینده ایران و ایرانی به شکوفایی علمی فرزندان بسیار مستعد ایرانزمین وابسته است. تخریب، محدود و عبوس سازی فضای علمی و محروم کردن مادام العمر از تحصیل ایرانیان در کشور خودشان نشانگر پلشتی ذاتی و عناد وحوش اسلامیست بی شرف با ایران و ایرانی است.

بیدادگری شیوه مرضیه نمی شد
این شهر اگر دادرس و دادگری داشت

اتحاد برای سرنگون کردن وحوش اسلامیست؛ “اصلاح طلب ” و غیره تنها راه رهایی است.

تبریک.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!