همایش هم آغوشی عاشقانه در تهران

پیش از این عرض شده بود:

“به خرج مردم ایران ٧۰۰ مفتخور از اقصی نقاط جهان در تهران جمع میشوند تا در بین شکم چرانی و ایرانگردی و احتمالاً بهره بردن از صیغه های مخصوص میهمانان نظام پربرکت، مقداری قربون صدقه خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بروند و نوید آن دهند که بزودی جهان تحت ولایت حکیمانۀ او درخواهد آمد.”

حالا آن پیشبینی نه چندان سخت دو هفتۀ پیش را با این خبر مقایسه کنید:

“سخنرانی مقام معظم رهبری مورد استقبال فراوان حاضرین در همایش بیداری اسلامی قرار گرفت و این استقبال را به وضوح می توان در حرکت عاشقانه و شتابان حاضرین به سوی رهبری بعد از پایان سخنرانی ایشان مشاهده کرد.

به مجرد اتمام سخنرانی معظم له و حرکت ایشان به سمت راهرو و درب خروجی سالن همایش، متفکران و اندیشمندانی که از عالمان بزرگ جهان اسلام محسوب می شدند، در نهایت احترام« منیت» ها را کنار گذاشته و مشتاقانه معلم و رهبر خود را در آغوش گرفته و بر گونه ایشان بوسه می زدند.”

به عبارت دیگر؛ بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد؛ پولش را مردم ایران میدهند و هم آغوشی بوسه های عاشقانه اش را علی آقا رهبر میبرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!