در برابر از سرگیری موج اعدام ها بایستیم

 نباید گذاشت جمهوری اسلامی روز مرگ خود را با کشتار زندانیان سیاسی و عادی و ایجاد جو
اختناق در جامعه بتعویق اندازد. جمهوری اسلامی علیرغم درندگی وصف ناپذیرش، در مقابل اراده متحد توده های مردم راهی جز عقب نشستن ندارد. به پشتوانه اراده متحد و مبارزه وسیع، گسترده و سازمانیافته می توان ماشین قتل و جنایت این رژیم را متوقف کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!