ویلیام هیگ: روند صلح خاورمیانه در سازمان ملل: حرکت به سوی راه حل دو دولت

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت بهترین نتیجه مذاکرات نیویورک در این هفته توافق فلسطین و اسرائیل بر برگشتن به میز مزاکره است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!