ابلهان دوطبقه

از شروع آنچه بعداً به بهار عرب مشهور شد؛ وحوش اسلامیست از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر تا درندگان بسیجی و دیگر از ایندست ابلهان خرفت دو طبقه، حنجره جر داده اند که عنقریب تونس، لیبی و مصر کپی نظام پربرکت خواهند شد.

ناگفته پیداست که از قیام مردم شجاع سوریه حرفی نمیزنند و البته مخالفت از صدر تا ذیل وحوش با برپایی سکولاریزم در همان کشورهایی که ادعا میکنند از نظام پربرکت کپی برداری کرده اند، عدم ادعاهای آنان را ثابت میکند.

یکی از بزرگ عمامه ها اخیراً حرف بامزه ای زده:

” آیت الله نوری همدانی؛ نباید ساکت باشیم که فردی به ملت های منطقه بگوید حکومت لائیک تشکیل دهید.”

به عبارت دیگر؛ پس از تجربۀ بیش از سه دهه توحش ذاتی و بی عرضگی در کشورداری وحوش اسلامیست به مباشرت و کارگزاری هواداران شارلاتان علی شریعتی، هوا برای گسترش که هیچ، حتی تداوم ویروس اسلامیست بسیار پس است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!