سرزمین موعود

نظام پربرکت دو آمریکایی محکوم شده به جاسوسی را آزاد و آنها از کشور خارج شدند.

پیش از این؛ جاسوس همکار دیگر آنها آزاد و کشور را ترک کرده بود.

پیش از این سه نفر؛ رکسانا صابری آمریکایی که در “دادگاه ” محکوم به جاسوسی شده بود، آزاد و کشور را ترک کرد.

جاسوس محکوم شدۀ فرانسوی، کلوتیلد ریس، با قاتل شاپور بختیار که مأمور نظام پربرکت بود معاوضه شد، و اینها فقط تعداد اندکی از کل تعداد جاسوسهای اجنبی است که در طول عمر نظام پربرکت دستگیر و بعضاً در “دادگاه ” محکوم و پیش از تحمل مجازات، آزاد شده اند.

ناگفته نماند که این روند با دستگیری جاسوس ها در “لانه جاسوسی/سفارت آمریکا” آغاز شد.

به عبارت دیگر؛ چون در نظام پربرکت همۀ جاسوسهای اجنبی آزاد میشوند، یا اصلاً جاسوس نبوده و یا مانند اسلامیست ها که هر جرمی علیه ایران و ایرانی انجام میدهند بدون مکافات است، ایران بهشت و سرزمین موعود آنها و فقط برای ایرانیان جهنم است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!