بهترین حرف ، بهترین راه

 

 

 حیرت نسل بشر ، د ر بستر آ غا ز تا پا یا ن
از پس ا مروز ، فرد ا ‌ها  چه  زا ید بود

بهترین حرف دل ا نسان درین ‌توفنده‌ ها  دوران
” د وست دارم درکنارت” تا که با ید بود

بهترین حرفی که بردل خوش نشیند همچنا ن
“دوست می دارم ترا”هرجا،  که  شا ید بود

بس زوا ل حرف ها دارد دل_ چر خ زما ن
حرف عشق پا یند ه است و مرده نا ید* بود

نفرت و کین است ، خلاف_ مذهب آ زا د گا ن
عشق آن آ ئین که یزدان را خوش آ ید بود

بهترین را ه تمام عمرا نسا ن حد یک ا یما ن
“عشق ورزید ن” که با آن ، زند ه با ید بود

دکتر منوچهر سعادت نوری
Montreal/ 06-21-2005

  * با الهام از مولوی که چنین سرود

در عشق زنده باید کز مرده هیچ نآید

 بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!