“شهر نو” در ماتم…

 

 

 

“یوسف” گمگشته باز آید ز کنعان، غم مخور

کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور

 

عاقلان را اشاره اي کافيست

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!