شکست سیاسی برای امریکا – اسرئیل و جمهوری اسلامی ایران

شکست سیاسی برای امریکا – اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران زمانی
که اکثریت سالن مجمع عمومی سازمان ملل برای
به رسمیت شناخته شدن فلسطین ایستاده، دست زدند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!