فاطی و حوضش…

 

 

 

وقتی‌ که فاطی داشت لجن و کثافات رو از دیواره حوضش پاک میکرد،

به ماهیهای کوچکی که از تلاطم آب حوض سرآسیمه شده بودند، نجوا کرد:

“صدای غبطه ماهی‌ های حوض همسایه رو میشنوید؟”

و با خود اندیشید، این حباب‌ها چه زود میترکند….

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!