کعبۀ گروهبان گارسیا

پیشتر در دو نوبت در مورد “همایش بیداری اسلامی ” چند سطری تقدیم گردیده بود، اینجا و اینجا.

حیف است که ترهات رییس ستاد کل نیروهای مسلح نظام پربرکت، “سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی” هم به این مجموعه اضافه نگردد.

“سالن ساکت و آرام منتظر هستند؛ منتظر طلوع خورشید بیداری اسلامی.

حضرت امام خامنه ای خروشیدن یوم الله ٢۶ شهریور ٩۰ افاضه می فرمایند و شعری عربی با مضمونی انقلابی و از سرسوز که عرب زبانها را به شوق و همهمه وامی‌دارد. فرمایشات امام خامنه‌ای همه دلها را می کاود و به جوش می آورد. باید چهره ها را می دیدی و زمزمه‌ها را می شنیدی.

برابر روش متواضعانه، آقا تشریف می آورند از میان جمعیت بروند. بزرگان مسلمان از جای جای سالن برمی‌خیزند به سمت مولا و محبوب، خود را به ولی امر مسلمین می رسانند.

شوق وصال چه زیباست. کعبه عشق است. ولی فقیه است. رهبر انقلاب اسلامی است. چهره‌ها گلگون. لبها خندان. مصافحه و بوسه و گفت و گویی به یادگار و تبرک، مبروک، مبروک.”

زیارت گروهبان گارسیا قبول باشه.

تبریک

پ.ن. اهل فن بفرمایند که این خدا سازی از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر کفره یا نه.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!