گزارش يک محاکمه؛ بجای دفاع

دو روز پيش از برگزاری دادگاهم به نزديک ترين دوستم می
گفتم بعد از بيست و پنجم، حکم دادگاه هرچه باشد می خواهم به زندگی عادی
برگردم و دوباره خودم باشم . دوباره فعاليت هايم را از سر بگيرم و با شعر و
هنر و زندگی آشتی کنم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!