تضاد شیک پوشی با قرآن

اول با این خبر حال کنید تا بعد عرض کوچکی تقدیمتان گردد:

” سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری؛ اخیرا گروه های سلفی در سطح شهر اصفهان به صورت گسترده ای برای ترویج عقاید خود در میان جوانان فعالیت می کنند.

جوانان آراسته و بسیار شیک پوش در میادین اصلی شهر قرآن های کوچکی را به همراه شماره تماس های محل هایی که بیشتر آنان محل آموزش قرآن و در محل های بالای شهر اصفهان است به دختران هدیه می کنند. این قرآن های کوچک که محل چاپ آنان در خارج ایران بوده است، تنها به دخترانی که پوشش مناسبی ندارند داده می شود.

گروه ها و فرق متعددی در اصفهان در حال فعالیت هستند که فعال ترین آنها گروه های سلفی هستند که با برگزاری مراسم های آموزش قرآن، تفاسیر ضد شیعی خود را به جوانان ارائه می کنند.”

به عبارت دیگر؛ پس از سی و سه سال زور بیهوده زدن در شستشوی مغزی ایرانیان و بوگند و سر و وضع ژولیده را نماد تدین و آراستگی و زیبایی را ضدیت با دین قلمداد کردن؛ به “مراسم های ” آموزش قرآن عده ای جوان ایرانی “آراسته و بسیار شیک پوش” شک برده و گیر میدهند.

انگاری تضادی در شیک پوشی با قرآن خواندن وجود دارد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!