رسیدن بوی بهار آزادی خاورمیانه و شمال آفریقا به آمریک ؟

رسیدن بوی بهار آزادی  خاورمیانه و شمال آفریقا به آمریک ؟   دزدان بین المللی شرکتهای بیمه: بانکها شرکتهای سازنده مواد مخدر مواد منفجره و اسلحه سازی در پی غارت بی امان مردم عادی؟  رسیدن بوی بهار خاورمیانه و شمال آفریقا به آمریک؟  دزدان و غارتگران با افتادن روی سرمایه های ملی کشوری و در دست گرفتن قدرت و ثروت با در اختیار داشتن وسایل ارتباط جمعی بطور مثلا قانونی و غیر قانونی مردم عادی طبقه فقیر و متوسط را غارت و آنان را با ابتکار های غیر انسانی بجان هم می اندازند.  قهرمانان ملی و کسانی که برای رهایی از چنگال استعمار و استحمار بین المللی قیام کردند بعد ها خودشان تبدیل به موجودان خونخوار و  قهاری میشوند که مردم به صراحت میگویند زنده باد کفن دزدهای پیشین؟  فساد خود خواهی تمامیت طلبی ظلم  و خود بزرگ بینی دامان بسیاری از قهرمانان مثلا ضد استعمارو استحمار بین المللی را پر میسازد و خود آنان دیوان دوسری میشوند که جز قتل غارت نظری دیگری اکنون ندارند. 

 مردم عادی سالها کار میکنند و هیچ ندارند ولی دزدان و غارتگران سرمایه های نجومی دارند بدون اینکه خدمتی به اجتماع کرده باشند.  دربین ما تفرقه های غول آسا می اندازند و همه مارا بخودمشغول میسازند و در عین حال که ما باهم سرگرم زد خورد و نزاع و بحث های صدتا یک غاز هستیم  آنان به غارت دزدی و فساد قانونی و غیر قانونی مشغولند؟ مارا از کشورهای خود آواره میسازند و ما حتی در کشورهای دیگر هم با هم متحد نیستیم زیرا اینطور یاد گرفته ایم که بی تفاوت و ظالم باشیم تا سالم بمانیم؟  درحالیکه دختران ما و زنان ما خود سوزی میکنند و جوانان ما به خود ارضایی  اعتیاد  و یا رشوه خواری و آفتابه دزدی و یا پریشان بیکار  بی پوهنتون بی مسکن هستند  جوانان آنان که ازثروتهای غیر مشروع بهره مند هستند بهترین لباسها بهترین مکانها بهترین زنان ودختران بهتری ماشین ها را سوار میشوند و به ریش بقیه که سرگرم زد خورد هستند می خندند؟ بر اثر حماقت های رهبران فاسد و دیوانه ملتهای های ما رو به قهقرا میروند و آنان مارا دنبال نخود سیاه می فرستند.  بحث های مهم بین جوانان ما در بارها اختلافهای دینی است که جنگ بین شیعه و سنی یکی از آنان است؟  جوانان ما بجای رفتن به دنبال تحصیلات از همان کودکی وقتشان تلف میشود و با سواد کم و معلومات اندک خو راکی برای غارتگران هستند که از آنان به عنوان سرکوبگر سو استفاده کنند و سایر جوانان را درهم بکوبند و از هر طرف که کشته شوند به نفع آنان است؟

  مشگل ما نداشتن رهبران دلسوزاست و بجای آن رهبرانی خود خواه تمامیت طلب  دزد و ستمگر و تمامیت خواه و خود خواه هستند که رهبری جامعه را با غارتگری و داشتن زندگی مجلل عوضی گرفته اند.  در خاورمیانه با تورم ثروتهای اندک مردم را غارت میکنند و در غرب با دادن وام هایی با بهره های سنگین مردم راغارت میکنند؟  درحالیکه جوانان مردم عادی ما در بند مشگلات هستند. شیوخ عرب در کاخهای هزار یک شبی در آغوش دلبرهای زییای دست چین شده بین المللی مشغول عیش و نوش های غیر عادی هستند.  مردم ما از روی ناچاری به فساد های اندک روی میآورند و برای ادامه زندگی و روی آب ماندن بهم خیانت میکنند ولی سیستم طالب همین تفرقه ها و دزدیهای کوچک است تا خودشان به غارتگری عظیم بپردازند  دست دزد و آفتابه دزد بینوا را قطع میکنند ولی دزدان میلیارد آزادانه میگردند و با داشتن ثروتهای عظیم دزدی شده برای خود دم دستگاه های سلطتنی فراهم کرده اند. رهبران فاسد و دزد مکتبهای اجتماعی نظیر کمونیست  کاپیتالیست رهبران مذهبی و غیر مذهبی بیشترشان تنها برای جیب خود فعالیت میکنند و دین مکتب اجتماعی را برای منافع خود و گروه خود به خدمت گرفته واز ساده دلی مردم عادی سو استفاده میکنند و آنان را بجان هم میاندازند.  جوان خاورمیانه ای که مدتهاست دست او به جنس مخالف نمیرسد را برضد پدری که با دخترش در استخر شنا میکنند تحریک میکنند؟  یا دست دادن زنی با مردی را به عنوان بی اخلاقی و فساد قلمداد میکنند؟

 حسادت  طمع و تمامیت خواهی را مرتب تحریک میکنند تا مسخ شده گان خود را برای سو استفاده در دسترس داشته باشند. آنان برنامه ریزی میکنند تا اختلاف ها همچنان جوشان باشد  تحریک اکنون بی دنیان برعلیه با دینان  یکی از شگردهای آنان است که مارا در مقابل هم قرار میدهند تا از هم متنفر باشیم؟  ولی گویا اکنون مردم جهان دارند از خواب خرگوشی بیدار میشوند و پیکان خود را به طرف مشگل اصلی و اساسی نشانه رفته اند  مشگل ما همان غارت دزدان عظیم شان بین المللی است که مارا سرگرم دعواهای بی مایه کرده اند   عرب عجم   ترک فارس   رشتی و تهرانی  شیعه و سنی  بهایی مسلمان   یهودی و سکولار و…تا به عوض اینکه نیروی ما هم یک پارچه علیه ستم گران اصلی باشد الکی هدر برود .  ملتهای دربند متحد شوید و نگذارید از سادگی شما سو استفاده شود. سعدی فرماید   که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند   چو عضوی بدرد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند  قرار  توکز محنت دیگران بی غمی   نشاید که نامت نهند آدمی  سراپرده یگانگی در عالم بلند شده است   به چشم بیگانگی در هم ننگرید  که همه باریک دارید و برگهای یک شاخسار گفته  حضرت بهاالله پیامبر بهاییان. که امیدواریم که اقلا بهاییان به این گفتار گوش کنند و عمل نمایند  حضرت مسیح هم گفت که همدیگر را دوست بدارید همانطوریکه  من شمارا دوست داشته ام ؟    شما همه گلبرگهای یک گلبن هستید  زندگی را برای هم آسان بسازید وبا عشق و دوستی بهم بنگرید نه با خشم تمامیت خواهی  که زندگی کوتاه را بخود و دیگران تلخ نکنید.  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!