ما از آن نسل فدائیم که با مرگ بزیست

ما از آن نسل فدائیم که با مرگ بزیست

کشتگانیم که خود زندگی از سر گیرند

ما از آن شیر دلانیم که پیش از اعدام

آخرین برگه ی جلاّد ، به تَسخَر گیرند

……….

نیست آزادی اگر ، عشق و خیالش با ماست

ناتوانند که این عشق ، زما برگیرند !

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!