کابوس مرگ، تهدیدی دائمی بر بالای سر کولبران مرزی

به قتل رساندن کولبران و کاسبکاران مرزی توسط مأموران و مزدوران رژیم، به امری عادی و روزمره تبدیل شده است….. گسترش
بیکاری در کردستان چنان رو به افزایش است که علیرغم آن مخاطراتی که بر سر
راه چنین کاری قرار دارد، هر روز بر شمار کسانی که به این شغل روی می
آورند، افزوده شود…
.

در خارج کشور انسانهای آزادیخواه و برابری طلب باید فریاد اعتراض کولبران این انسانهای شریف را به گوش جهانیان برسانند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!