آیا شاه سفید میتواند قلعه برود؟

معمولا معما‌های شطرنج از این قرار است که شاه حریف در چند حرکت فاتحش خونده است. راستش از وقتی‌ نرم افزار اومده که پوست از کله قهرمانان شطرنج دنیا می‌کنه، دیگه اینجور معما‌ها لوس شده.  در ضمن بازی با دوستان از طریق ایمیل هم غیر ممکن شده، چون پس از رایج شدن این نرم‌افزار‌ها به دلایل نامعلومی بازی همشون به سطح جهانی‌ رسیده. خوشبختانه خیلی‌ قبل از اینکه نرم افزار‌های شطرنج در بازار دم در آرند فیلسوف، ریاضیدان، و شعبده باز آمریکایی، Raymond Smullyan، نوع جدیدی معمای شطرنج اختراع کرد که نظیرش را در تصویر بالا می‌بینید. سؤال این است:  شاه سفید میتواند قلعه رود یا نه‌؟

یاد آوری: اگر شاه در حین بازی حرکت کند دیگر حق قلعه رفتن ندارد،  حتا اگر دوباره به خانه خود برگردد. لطفا از این یاد آوری تعبیر سیاسی نکنید.

در ضمن: در اینجور معما کاری نداریم که طرفین خوب بازی کردند و از فرصت استفاده کردند و یا بطور احمقانه مهره حرکت دادند. فقط اینرا میدانیم که بازیکنان قواعد شطرنج را رعایت کردند.

طرح معما از  Philip Brocoum

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!