اهواز آلوده ترين شهر جهان ازنظر ذرات معلق در هوا است

سازمان بهداشت جهانی تصريح کرده است: شهر
اهواز، مرکز استان خوزستان، با اختلاف چشم گير نسبت به ديگر شهرهای جهان در
صدر آلوده ترين شهرها از نظر ذرات معلق درهوا کوچکتر از  ۱۰ ميکرومتر است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!