جاذبۀ جنسی دختران ایرانی

اول یه تُک پا سرکی به سایت امنیتچی های نظام پربرکت بکشید و با عکسها تجدید خاطره کرده و بعد از بازگشت؛ این خلاصه توضیح آنها را مرور فرمایید:

” استفاده از دختران و پسران زیبا در ستادهای انتخاباتی و انتشار تصاویر آنان بصورت گسترده، راه اندازی میتینگ های مختلط انتخاباتی و… تنها گوشه ای از اقدامات آشکار برخی سیاسیون برای فریب جوانان بوده است.

به قطع جوامعی چون ایران که مردمانش با تفکر ناب اسلامی و الهی رشد کرده باشند اسیر جاذبه های صرف جنسی نمی شوند. از همین رو برخی سیاسیون داخلی در کنار جاذبه های جنسی برای فریب برخی افراد ساده لوح، از رنگ و لعاب دینی نیز بهره بسیار بردند بعنوان مثل برخی از لباس مقدس روحانیت و همراهی خود با حضرت امام (ره) سوء استفاده نمودند و عده ای نیز سیادت و نسب خویش را علم کردند.”

به عبارت دیگر؛ حنای استفاده مقطعی و موسمی همۀ حضرات، منجمله سردار چاپندگی و خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، از هفت قلم بزک کرده های استخدامی نظام پربرکت که میفرستادنشون جلوی دوربین های خارجی رژه برن تا آزادیهای سیاسی/اجتماعی را به نمایش بگذارند رنگ باخته و حالا پس از چندین سال این خطا کاری کشف گردیده است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!