حیوان پزشک نما

“دیوان‌عالی جمهوری اسلامی، با یک متهم، تاکید کرد که یک چشم او باید کور شود. متهم ۲۶ ساله‌ که محمد نام دارد و کارگر یک رستوران است، ۵ سال قبل با پاشیدن اسید، یک چشم مردی ۴۰ ساله را کور کرده است.

در صورت اجرای این حکم، چشم راست محمد با روش‌های پزشکی کور می‌شود.”

بار دیگر توحش ذاتی اسلامیستها در قالب “قانون” خودنمایی میکند. تصورش را بفرمایید چند رأس آدم گنده بعنوان قاضی “دیوان عالی ” نظام پربرکت نشسته اند و چنین رأیی صادر کرده اند.

بابا جان؛ اگر قرار بود ایندست وحشیگری امنیت بیاورد و یا از بروز وحشیگری اسید پاشی جلوگیری کند، که پس از سی و سه سال توحش وحوش اسلامیست باید اینکار شده بود.

آن حیوان پزشک نما که قرار است این وحشی گری را “با روش های پزشکی” انجام دهد هم، پار دمش دراز باد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!