روش هشانا مبارک שמח ראש השנה


روش هشانا (در عبری به معنای سر سال/اول سال)، در روز اول و دوم ماه عبری
تیشری واقع می شود و عیدی است که نمود شروع سال یهودی می باشد. این عید بنا
به معانی مختلفی که به آن داده شده به نامهای «روز داوری» یا «روز یادبود»
یا «روز نواختن شوفار» نیز معروف است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!