‘نفس کشیدن در اهواز از هر جای دیگر دنیا خطرناک تر است’

نفس کشیدن در اهواز از هر جای دیگر دنیا خطرناک تراست.  این را سازمان بهداشت جهانی می‌گوید. این خطر یعنی احتمال افزایش ناراحتی‌های تنفسی و قلبی. این آلودگی از کجا آمده و راه‌های کاهش آسیب هایش چیست؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!