فاطمه کروبی از بازداشتگاه جدید مهدی کروبی می گوید

همسر مهدی کروبی با انتشار نامه ای خبر داده که مهدی کروبی در یک اتاق ، بدون حقوق یک زندانی بازداشت است. خانم فاطمه کروبی در نامه به صادق لاریجانی به شرح آنچه در هفت ماه گذشته بر او و مهدی کروبی گذشته ، پرداخته است.

سایت سحام نیوز این نامه را منتشر کرد و فاطمه کروبی در آن نوشت ، در هفته های اخیر مهدی کروبی،  به خانه ای یک اتاق خوابه منتقل شده که ماموران امنیتی هم در آن حضور دارند. آقای کروبی در تنها اتاق این خانه نگهداری می شود؛ آن هم بدون حق دسترسی به روزنامه، تلفن ، ملاقات و هواخوری.

اسماعیل گرامی مقدم ، مشاور مهدی کروبی به صدای آمریکا گفت که به نظر من از این بعد نمی توانیم از حصر آقای کروبی بگوییم چون آنچه که در نامه خانم کروبی آمده ، نشان می دهد که آقای کروبی در سلول انفرادی هستند.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!