لجاجت شاعرانۀ نرگس

البته واضح و مبرهن است که چه ضربه هایی جماعت ایدئولوژی زده و گرفتار سفسطه و مغالطه گرها مانند شارلاتان علی شریعتی و امثال او که به ایران و ایرانی نزده و همچنان میزنند.

ولیکن سکوت در زمانیکه حق آزادی بیان زیرپا گذاشته میشود؛ علامت رضایت است و رضایت در سرکوب آزادی بیان کار مذمومی است و بد جوری هم مذموم.

“، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در حکم ۲۳ صفحه‌ای نرگس محمدی چنین تصریح شده است: «دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را به ۱۱ سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید.”

دادگاه همچنین دفاعیات وکلای وی دکتر محمد شریف و یلدا مظفریان را دفاعیات غیرموجه تلقی کرده و رأی ۲۳ صفحه‌ای صادره علیه محمدی را تنها قطره‌ای از “عملکرد ضد امنیتی و تخریبگر” متهم عنوان کرده است.”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!