مینی ژوپ و فحشا در ایران

در دفاع از حجاب اجباری؛ حاج آقا محمدحسین بابایی، فرمانده سپاه نینوا در جمع فاطی کماندوها گفته:

” دشمن صراحتا اعلام کرده تنها راه شکست ایران از طریق سست کردن اعتقادات و باورهای مردم امکان‌پذیر است.

مقام عالی رتبه و مزدور اسرائیلی در سخنانی اعلام کرده بود که انقلاب اسلامی ایران را با دامن‌های کوتاه شکست می‌دهیم و در جایی دیگر نیز افسر آمریکایی اظهار کرد که اگر در افغانستان به جای صرف هزینه‌های نظامی به ترویج فحشا و اعتیاد روی می‌آوردیم در این زمینه پیروزتر بودیم.”

به عبارت دیگر؛ تداوم نظام پربرکت وابستگی مستقیم با اندازه دامن بانوان ایرانزمین دارد. جنگ بین مینی ژوپ اسرائیلی ها و حجاب اجباری اسلامیست هاست. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

اینکه چرا بانوان ایرانی حق انتخاب آزاد پوشاک خود را ندارند و اسلامیستها همیشه با دامن آنها کاردارند و اینکه چرا بعد از سرکار آمدن نظام پربرکت، اعتیاد، روسپیگری و دیگر معضلات اجتماعی رشد نجومی داشته هم خارج از شعوراسلامیستها و هواداران شارلاتان علی شریعتی میباشد.

تنها راه رهایی، تلاش در سرنگونی اسلامیستها، “اصلاح طلب” و غیره میباشد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!