برادران عراقی مالک ایران

عراق برای تعرض نظامی چند ماهه به کویت به بهانه اینکه آن کشور قبلاً جزء خاک عراق بوده، غرامت سنگینی را مرتباً پرداخت میکند.

و اما بشنوید در مورد پرداخت غرامت به ایران برای جنگ تحمیلی هشت ساله:

“محمد مجید الشیخ؛ سفیر عراق در تهران درباره غرامت جنگی ایران از عراق گفت: برادر كه از برادر شكایت نمی‌كند.”

به عبارت دیگر؛ وقتی تعداد زیادی از سران نظام پربرکت عراقی میباشند که شامل لاریجانیها که رئیس مجلس و قوه قضائیه و دانشگاه و کاردار سفارت و دستیار قوه قضاییه هستند، صالحی، وزیر امورخارجه؛ نقدی، رئیس بسیجیان؛ و شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه و …. میشود نتیجه منطقی گرفت که؛ برادر عراقی از برادر عراقی شکایت نمیکند و غرامت نمیگیرد.

البته اینکه عراقیها نسبت نسبی نزدیکتری به کویتی ها که میگفتند بخشی از خاک آنهاست دارند؛ در نپرداختن غرامت به “برادران ” در ایران کاری ندارد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!