بيانيه آغاز به كار كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمي ماهشهر

.ما به اين نتيجه رسيده
ايم كه بدون ايجاد هماهنگي و تشكل يابي راه به جايي نخواهيم برد
حتي اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردي هم داشته با شد بدون ايجاد
تشكل و سازمان يابي آن دستاورد هم پايدار نيست و نميتوان آن را حفظ
كرد .لذا در قدم اولين كميته اعتصاب را برپا نموده ايم و از همه چه
در داخل و چه نهادهاي كارگري در خارج انتظار كمك و ياري داريم.لازم
به ذكر است كه اين كميته در اولين اقدام خود و همزمان صندوق كمك به
اعتصاب كارگران ماهشهر را راه اندازي كرده است .دست همه را براي
همكاري ميفشاريم وانتظار داريم كه همه به جاي اعلام حمايت فقط روي
كاغذ بطور عملي مارا براي تشكيل سنديكاي كارگران ماهشهر ياري كنند
زيرا هدف نهايي ما تشكيل سنديكاي مستقل كارگران ماهشهر است

به اميد موفقيت

كميته اعتصاب كارگران مجتمع پتروشيمي
ماهشهر

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!