دفاع از ایران کار حیوانات است

مصباح یزدی از بزرگ عمامه داران نظام پربرکت گفته:

“دفاع از آب و خاک را کلاغ، گرگ و دیگر حیوانات هم دارند، در میان انسان‌ها نیز در تمامی کشورها این دفاع وجود دارد؛ این چه افتخاری دارد؟!

جای تأسف دارد که در سیمای جمهوری اسلامی ایران افرادی که جزو فرهیختگان جامعه هستند، بیایند و بگویند که جها‌ن‌آرا تنها قهرمان ما نبود و باید از افرادی چون آرش کمان‌گیر و کاوه آهنگر که هزار سال پیش از آب و خاک دفاع کردند، یاد شود!قطره‌ای از خون جهان‌آرا با دریاها خون آرش‌ کمان‌گیر و امثال آن قابل مقایسه نیست؛ چون خون امثال جهان‌آرا ارزش الهی دارد و ثارالله است.”

به عبارت دیگر؛ این حاج آقا مفت خور که عمری همانند دیگر هم صنفی هایش هر لقمه نانی که خورده دسترنج مردم پاک نهاد ایران است؛ مدافعان از آب و خاک ولینعمت های خود را با حیوانات مقایسه میکند.

تنها راه رهایی از نکبت نظام پربرکت، “اصلاح طلبان ” و غیره، تلاش برای سرنگونی آن است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!