مصاحبه نشریه جهان امروز با صلاح مازوجی

قدرت های غربی
بدنبال نقشه های خود هستند. نه تنها تجربه انقلاب 57 ایران و نقش آمریکا و
دیگر قدرت
های
غربی در به شکست کشاندن این انقلاب توده
ای،
بلکه تحولات انقلابی اخیر در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و نقش این
قدرتها در فرو نشاندن شعله های انقلاب همین را به ما نشان می دهد……
کارگران خواهان نوعی از سرنگونی جمهوری اسلامی هستند
که ماشین دولتی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را در هم شکند و ملزومات و
پیش شرط های پیشروی بسوی انقلاب کارگری و گذار به سوسیالیسم را فراهم
آورد.  منافع طبقه کارگر ایجاب می کند که با سرنگونی جمهوری اسلامی انقلاب
بدون وقفه تا تصرف کامل قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و دگرگونی مناسبات
سرمایه داری و گذار به جامعه سوسیالیستی ادامه یابد
.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!