خودکشی ایرانیان

بنا بر آمار خود نظام پربرکت؛ با اینکه بدلایل دینی و اجتماعی همۀ موارد گزارش نمیشوند، در سی و سه سال گذشته تعداد خودکشی ایرانیان ، خصوصاً در بین دختران و بانوان، داشته و به “مرحله هشدار رسیده است.”

بنابر این؛ خبر انتحار یک ایرانی دیگر، ، میتواند تنها یکی از هزاران مورد خودکشی سالیانه باشد. ولیکن، با فعالان سیاسی/اجتماعی منجمله بهنام گنجی و کوهیار گودرزی و اصرار خانوادۀ او در ، تراژدی مرگ یک دختر جوان دیگر ایرانی را پیچیده تر کرده است.

آنچه مسلم است؛ بهنام گنجی خیبری پس از تجربۀ رأفت مشهور اسلامیستها و رهایی از زندان آنها، خود کشی میکند و از کوهیار گودرزی که در اسارت است نیز خبری در دست نیست گرچه خوشبختانه مادر او، بانو پروین مخترع ، بتازگی از اسارت رهایی یافت.

البته فشار از سوی نظام پربرکت بر خانوادۀ ایرانیان داغدیده برای ابراز بیاناتی کذب هم رسم سی و سه ساله ای است.

خاک یأس و مرگ بر ایران پاشیده شده؛ جز تلاش بی امان برای سرنگونی مسببین این بلا، نظام پربرکت، “اصلاح طلبان ” و هواداران شارلاتان علی شریعتی و غیره، هیچ چاره ای باقی نمانده.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!