کانادا؛ کعبۀ چپاولگران ایران

در اخبار آمده که مدیر عامل فراری بانک ملی نظام پربرکت که از قرار در اختلاس تاریخی سه هزار میلیارد تومانی لو رفته مورد سوء ظن میباشد به محل اقامت خانواده اش در کانادا گریخته است.

علاوه بر خبر روزنامۀ گلوب اند میل کانادا مبنی بر اینکه محمد رضا خاوری، در سال ٢٠٠٨ منزل مسکونی به قیمت ٣ میلیون دلار بنام خود خریداری کرده، همچنین در خبرهای منتشر شده از سوی باندهای متخاصم اسلامیستهای حاکم بر ایران آمده که او در دوران خدمت در نظام پربرکت، اقدام به سرمایه گذاری شخصی در کانادا کرده منجمله اکنون میباشد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که بانک ملی بدلیل فعالیتهای غیر قانونی منجمله خدمات در راستۀ تسلیحات غیر قانونی هسته ای و عملیات تروریستی از سال ٢٠٠٧ در لیست تحریم قرار دارد؛

آیا فعالیت اقتصادی در کانادا و آنهم در این مقیاس مدیر عامل بانکی که تحت تحریم است بدون آگاهی و اجازۀ مسلولین کانادایی صورت گرفته است؟

آیا این شایعه که کانادا کعبۀ آمال چپاولگران ثروت ملی ایرانیان است صحت دارد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!