گاه آرام

سوی این درگه اگر زار و نزار آمده ایم

به امیدی به در خانۀ یار آمده ایم

تا بروبیم نفس سرد زمستان و خزان

تا کنار کرم روح بهار آمده ایم

راهی وادی مهریم که از بخت نگون

به تماشاگه ماه ده و چار آمده ایم

گویمت چند چسان از بن تاریکی خویش

تا پگه در طلب پرتو یار آمده ایم

در همه حال چه با وصل و چه در درد فراق

بندۀ خوی تو تا روز شمار آمده ایم

گاه آرام تو ای موج شتابنده کجاست؟

که درین همهمه مشتاق قرار آمده ایم

چهری این قصۀ رنگینه بینداز که ما

طالب چهرۀ بیرنگ نگار آمده ایم

 

سیزدهم مهرماه 1390

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!