بردۀ جنسی١١ساله روزی ٥۰۰۰ تومن

کرایه ‌دادن و فروش کودکان

خیلی وقت‌ها بچه‌ها را به همسایه‌ها و یا فامیل کرایه می‌دهند تا برای آنها گدایی کنند. اما مشکل بدتر این است که از آنها هر نوع سوءاستفاده دیگری هم می‌شود. دختر یازده‌ساله‌ای را در همین مرکز داریم که پیرمرد ٧۰ ساله‌ای در ازای روزی ٥ هزار تومان از او سوءاستفاده می‌کند. برای خانواده هم تنها همان پولی که به خانه می‌برد مهم است.”

ایران کشور فقیری نیست، ایران و ایرانی، خصوصاً کودکان ایرانزمین، شایسته و سزاوار بهتر از این هستند.

سئوال:

فقط با آن یک قلم ٣۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس اخیر که خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفته خبرش را “کش ندهید” چند نفر از این کودکان کار و بردگان جنسی را میشد خرید و آزاد کرد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!