حزب خائن توده

این روزها به مناسبت هفتادمین سالروز تأسیس حزب توده در ایران مقالات و مصاحبه های مختلفی منتشر شده و همچنان ادامه دارد.

پر واضح است که بنا بر مدارک و شواهد غیر قابل انکار؛ هیچ حزبی در تاریخ کوتاه مدت احزاب در ایران همانند حزب توده تو زرد، مضر و خائن از آب در نیامده است.

ولیکن این امر بدان معنا نیست که همۀ اعضاء حزب را با روسای اکثراً خائن آن یک کاسه کرد. بسیار ایرانیان آزاده و میهن دوست و مهمتر از همه، بشر دوست بوده اند که دستیابی به آرمان والای خود را در همکاری بیدریغ با حزب توده میدیدند و تاریخ پر از رنج و درد ایرانزمین شاهد جانفشانیهای آنها در این راه بوده.

آنهاییکه همۀ توده ای ها را با یک چوب میرانند، خطا میکنند و آنهاییکه سران حزب توده را از خیانت مبرا میدانند هم چشم بر حقایق بسته اند.

باشد روزی که در ایرانی آزاد همۀ احزاب، منجمله توده، حق فعالیت داشته باشند و تنها معیار و محک تلاش در راستۀ حفظ و اعتلای منافع ملی ایران و ایرانیان باشد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!