شهر تاریخی طوس در محاصره دکلهای برق فشار قوی

مجتبی رجایی، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی اعلام کرد: “با دستور روح الله احمدزاده کرمانی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، پی‌گیری شکایت از نصب دکل‌های برق فشار قوی در شهر تاریخی طوس متوقف شد”.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رجایی با اظهار نگرانی در مورد تأثیر نصب این دکل ها بر تلاش های مربوط به ثبت جهانی طوس گفت: “این شکایت از طریق مقامات استانی میراث فرهنگی پی‌گیری شد و ما کوتاه نیامدیم، ولی در نهایت همه چیز در تهران رقم خورد و روند رسیدگی به شکایت، متوقف شد.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!