حذف طاغوتیان جهان

در زمان حاضر هیچ معادله ای در جهان بدون حضور جمهوری اسلامی به نتیجه نمی رسد و انقلاب اسلامی ایران در سایه رهبری حضرت آیت الله خامنه ای پیشرو در معادلات جهانی است”.

“اسلام فقط در مقیاس جهانی می‌تواند پیاده‌سازی‌ شود. نظم امروز جهان که بر آمده از اندیشه طاغوتی است در حال فروپاشی است به همین دلیل باید درباره نظم جایگزین جهان برنامه ارائه کرد.

باید طاغوت‌ها را تحت فشار قرار داد و به فضل الهی از اریکه قدرت پایین کشید. ماموریت روحانیون تبیین نظم نوین جهانی برای ملت‌ها است.”

به عبارت دیگر؛ جایگزینی “طاغوت” با خداوندگار امام معصوم علی آقا رهبر که مسئول همه چیز منجمله غارت ایران که فقط یک قلم لو رفتۀ آخرش ٣۰۰۰ میلیارد تومن است مزه کرده و حالا که دارند به بمب اتمی مسلح میشوند، تبلور تئوری شکست خورده اسلامیستها منجمله شارلاتان علی شریعتی را در پیاده کردنش در “مقیاس جهانی ” میدانند.

اینها کار دست ایران و ایرانی میدهند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!