عروس خانم های زیر ۱۰ سالۀ ایران

“مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان غربی چندی پیش که از ابتدای سال جاری تا کنون سه مورد ازدواج دختر زیر ۱۰ سال و ۲۳ مورد ازدواج پسر زیر ۱۵ سال در این استان به ثبت رسیده است.

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی کنونی ایران «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

به عبارت دیگر؛ طبق قوانین نظام پربرکت و با تکیه بر رسوم زمان بربریت صحرا نشینان جزیره العرب؛ نه تنها کودکان زیر ۱۰ سال سن به “عقد نکاح ” داده میشوند، بل، دادگاه های “صالح ” هم وجود دارند که به ایندست توحش مُهر تأیید میزنند.

طفلک کودکان ایران!

تبریک

پ.ن. معنی اصلی واژه “نکاح ” بیانگر عمق فاجعه است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!