“کش” بدهند یا ندهند تق رهبر و کشتی نظام در آمده!

می گویند “خاوری” رئیس بانک ملی که با اشاره
مافیای حکومتی خود را به انگلستان و از آنجا به کانادا رسانده
صندوقچه اسرار است و اگر بخواهند می توانند از طریق پلیس بین
المللی او را برگردانند، اما ایشان می گوید “کشش ندهید”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!